Internationale Actiedag Tegen Staatsterrorisme – 6 december 2017

(Scroll down for English)

Bron: https://enoughisenough14.org/2017/11/24/greece-worldwide-call-for-an-international-day-of-action-against-state-terrorism-december-6th-2017/ Aan de lijst uit het origineel is Mitch Henriquez toegevoegd.

De Open Assemblee TEGEN de POLITIE BEZETTING roept op tot een wereldwijde actiedag tegen staatsterrorisme op 6 december.

Op 6 december 2006 wordt de vijftienjarige Alexis Grigoropoulos gericht doodgeschoten door smerissen in de wijk Exarchia in Athene. Alexis valt door de kogel van staatsmoordenaars en een orkaan van woede stijgt op. Dit was geen ongeluk; het was een gerichte moord in het hart van een buurt die, historisch en in het heden, een centrum is voor de onderdrukten om zichzelf te organiseren in de verzetsbeweging. De boodschap was duidelijk: het terroriseren van het verzet, het bevestigen van totalitaire staatscontrole, het verstikken van de broeiende opstand tegen een aftands systeem van uitbuiting en onderdrukking. Het verhaal van Alexis is het verhaal van duizenden strijders die zijn doodgeschoten, gefolterd en verdwenen door de gewapende bewakers van de staat wereldwijd.

In de uren, dagen en weken die volgden na de moord op Alexis gingen ontelbare aantallen mensen die in het doden van Alexis hun eigen leed in dit systeem herkenden, wereldwijd de straat op. De golf van solidariteit doorbrak het isolement en de vervreemding van de onderdrukten, en deed eens temeer de wereldwijde visie voor een wereld zonder uitbuiting door autoriteit ontwaken. Deze geschiedenis, onze geschiedenis, is geen verzameling van dode symbolen. Het is het startpunt van de stormloop voor de voortdurende strijd tegen de slavernij van de mensheid door kapitalistische uitbuiters, hun staatsapparaat en hun legers.

Staten zijn gevestigd op terrorisme en geweld. Wanneer het politieke systeem elke legitimiteit verliest, wanneer het geconfronteerd wordt met het reële vooruitzicht van massale opstand, dan laat het zijn klauwen zien, dan wordt het steeds gewelddadiger in haar streven om haar greep op de macht vast te houden. In de voortdurende ‘crisis’ van het politieke systeem ervaren wij, de onderdrukte klassen, een aanval op alle fronten. Uitroeiing in de volle breedte van alles wat de arbeidersbeweging met strijd en offers heeft bereikt, strengere wetten tegen de verarmden, strengere gevangenisregels, totalitaire controle van de openbare ruimte, massale opsluiting van migranten, gewelddadige onderdrukking van gevangenisopstanden, criminalisering van verzet, contra-terroristische wetgeving, staat van beleg in onze steden, isolatiegevangenissen voor politieke strijders. De politie, als de gewapende bewakers van de staat, bevindt zich in de frontlinie van deze aanval. Martelingen en ‘toevallige’ sterfgevallen in politiebureaus, gewelddadige repressie van mobilisaties met brute afranselingen, chemische wapens, plastic en zelfs echte kogels en massa-arrestaties. Dat is het mozaïek van het staatsterrorisme.

Remember, remember de zesde december! De staat heeft alle belang bij het uitwissen van de geschiedenis om ons weg te vagen. We moeten geen centimeter grond toegeven aan deze woeste aanval. We moeten onze geschiedenis verdedigen, net als onze levens zelf. We moeten onze wijken en onze ruimtes van verzet verdedigen, onze zelfgeorganiseerde projecten, onze grond waarop we leven, elkaar ontmoeten en waar we ons organiseren om terug te vechten. We moeten onze strijd tegen staatsterrorisme met alle middelen verdedigen.

We roepen op tot een internationale actiedag tegen staatsterrorisme, ter herdenking van….

Santiago Maldonado, ontvoerd en vermoord door paramilitairen Argentinië, 2017
Pellumb Marinkolla, uit het raam van een politiebureau gegooid, Griekenland 2016
Mitch Henriquez, gewurgd door smerissen, Den Haag  (NL) 2015
Remi Fraisse, gedood door een stun-granaat, Frankrijk 2014
Ilia Kareli, doodgemarteld door gevangenbewaarders, Griekenland 2014
43 jonge studenten ontvoerd en vermoord door smerissen, Mexico 2014
Michael Brown, neergeschoten door smerissen, Ferguson (USA) 2014
Berkin Elvan, neergeschoten met traangasgranaat door oproerpolitie, Istanbul 2013
Mark Duggan, doodgeschoten door politie, UK 2011
Dimitris Kotzaridis, gedood door traangas, Athene 2011
Lambros Foundas, doodgeschoten door agenten, Griekenland 2010
Stefano Gucci, door politie doodgemarteld, Italië 2009
Inigo Cabacas, gedood door rubberkogel, Baskenland 2009
Giuseppe Uva, doodgeslagen in een politiebureau, Italië 2008
Alexis Grigoropoulos doodgeschoten door smerissen, Griekenland 2008
Gabriele Sandri, neergeschoten door politie, Italië 2007
Oury Jalloh, levend verbrand in zijn cel door de smerissen, Duitsland 2005
Federico Aldrovandi, doodgeslagen door smerissen, Italië 2005
Carlo Giuliani, doodgeschoten door agenten, Italië, 2001
Sole e Baleno, tot zelfmoord gebracht in gevangenschap, Italië 1998
Christophoros Marinos, geëxecuteerd door smerissen, Griekenland 1996
Halim Dener, neergeschoten door smerissen, Duitsland 1994
Conny Wessmann, door auto gedood tijdens achtervolging door politie, Duitsland 1989
Michalis Kaltezas, neergeschoten door agenten, Griekenland 1985
Iakovos Koumis, doodgeslagen door agenten van de oproerpolitie, Griekenland 1980
Stamatina Kannelopoulou, doodgeslagen door smerissen van de oproerpolitie, Griekenland 1980
Francesco Lo Russio, doodgeschoten door smerissen, Italië 1977
Isidoros Isidoropoulos, gedood door auto tijdens achtervolging door smerissen, Griekenland 1976
… en van al degenen die onbekend en niet genoemd zijn. Wij vergeten niet. Wij vergeven niet. Geen stap terug.

6 december 2017: ALLEMAAL DE STRAAT OP!

Open Assemblee TEGEN de POLITIE-BEZETTING
Athene, 23/11/2017

Zie ook de Oproep voor een Zwarte December: https://www.indymedia.nl/node/42460

———-

In English

The Open Assembly AGAINST the POLICE OCCUPATION is calling for a worldwide day of action against state terrorism on December 6th.

6 December 2008 , 15 years old Alexis Grigoropoulos is shot point blank by cops in the neighborhood of Exarchia in Athens. Alexis falls from the bullet of state murderers and a hurricane of rage rises. This was no accident; it was a targeted murder in the heart
of a neighborhood that is, as much historically as in the present, a hub for the oppressed to organize themselves into the resistance movement. The message was clear, to terrorise the resistance, to assert state totalitarian control, to stifle the brewing insurrection against a decrepit system of exploitation and oppression. The story of Alexis is the story of thousands of fighters shot, tortured and disappeared by the armed guards of the state around the world.

In the hours, days and weeks that followed the murder of Alexis myriads of people, who saw in the killing of Alexis their own sufferings in this system, took to the streets around the world. The wave of solidarity broke the isolation and alienation of the oppressed and awakened once again the global vision for a world without exploitation from authority. This history, our history is not a collection of dead symbols. It is our storming ground for

the ongoing struggle against the slavery of humanity by capitalist exploiters, their state aparatus and their armies.

States are founded on terrorism and violence. When the political system is losing all legitimacy, when it faces the real prospect of mass uprising, it shows its claws, it becomes
increasingly violent to hold on to its power. In this ongoing “crisis” of the political system we, the oppressed classes, are experiencing an attack on all fronts. Sweeping eradication of all that the workers’ movement had achieved with sacrifice and struggle, harsher laws against the impoverished, harsher prison regulations, totalitarian control of public space, mass incarcerations of migrants, violent repression of prison uprisings, criminalization of resistance, counter-terrorist legislations, martial law in our cities, isolation prisons for political fighters. The police is at the forefront of this attack, as the armed guards of the state. Tortures and “accidental” deaths in police stations, violent repression of mobilisations with brutal beatings, chemical weapons, plastic and even real bullets and mass arrests. This is the mosaic of state terrorism.

Remember remember the 6th of December! The state has every interest in wiping out our history in order to wipe us out. We must not let an inch of ground to this onslaught. We must defend our history as our own living selves. We must defend our neighborhoods and spaces of resistance, our self-organized projects, our ground where we live, meet and where we organize to fight back.We must defend our struggles against state terrorism by all means.

We call for an international day of action against state terrorism in remembrance of…

Santiago Maldonado kidnapped and murdered by paramilitaries, Argentina 2017
Pellumb Marinkolla thrown out of a police station window, Greece 2016
Remi Fraisse killed by stun grenade, France 2014
Ilia Kareli tortured to death by prison guards, Greece 2014
43 young students kidnapped and murdered by cops, Mexico 2014
Michael Brown shot by cops, Ferguson (USA) 2014
Berkin Elvan shot by teargas canister by riot cops, Istanbul 2013
Mark Duggan shot by cops, UK 2011
Dimitris Kotzaridis killed by teargas, Athens 2011
Lambros Foundas shot by cops, Greece 2010
Stefano Gucci tortured to death by police, Italy 2009
Inigo Cabacas killed by rubber bullet, Basque country 2009
Giuseppe Uva beaten to death in a police station, Italy 2008
Alexis Grigoropoulos shot by cops, Greece 2008
Gabriele Sandri shot by cops, Italy 2007
Oury Jalloh burned alive in his cell by the cops, Germany 2005
Federico Aldrovandi beaten to death by cops, Italy 2005
Carlo Giuliani shot by cops, Italy, 2001
Sole e Baleno led to suicide in prison, Italy 1998
Christophoros Marinos excecuted by cops, Greece 1996
Halim Dener shot by cops, Germany 1994
Conny Wessmann killed by car when chased by cops, Germany 1989
Michalis Kaltezas shot by cops, Greece 1985
Iakovos Koumis beaten to death by riot cops, Greece 1980
Stamatina Kannelopoulou beaten to death by riot cops, Greece 1980
Francesco Lo Russio shot by cops, Italy 1977
Isidoros Isidoropoulos killed by car when chased by cops, Greece 1976

…and of all the unknown and unnamed ones. We don’t forgive. We don’t forget. Not a step back.

6 December 2017: EVERYONE TO THE STREETS!

Open Assembly AGAINST the POLICE OCCUPATION
Athens 23/11/17

See also the Worldwide Call for a Black December: https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/11/30/worldwide-call-for-a-black-december/