Voor Een Zwarte December!

(Scroll down for English)

Overgenomen van: https://www.indymedia.nl/node/42460

Oproep voor een wereldwijde Zwarte December. Solidariteit en Anarchie!

Vertaald naar Nederlands van: https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/11/30/worldwide-call-for-a-black-december/

We herinneren ons de anarchist Sebastian Oversluij, vier jaar na zijn dood tijdens een bankonteigening in Chile, December 2013.

Met gezwollen harten herinneren wij ons de anarchistische kameraad Alexandros Grigoropoulos, negen jaar geleden vermoord door de politie in Exarcheia (Griekenland).

VOOR EEN ZWARTE DECEMBER!

Terwijl democratisch en geciviliseerd totalitarisme oprukt, zijn controle en surveillance uitbreidt, gebieden vernietigt, bevrijde ruimtes aanvalt en wereldwijd opstandelingen opjaagt en zij die tegen dominantie strijden met zware en lange straffen aanpakt.

Terwijl in Italië onze kameraden een aanval inzetten tegen de rechters en hun anarchistische overtuigingen bevestigen tijdens de processen rond de repressieve operatie Scripta Manent.

Terwijl duizenden gevangenen strijd voeren in de Griekse bajesen tegen nieuwe repressieve maatregelen in de vorm van een nieuwe ‘strafwet’.

Terwijl in Chili de macht zich probeert te wreken door lange straffen te eisen tegen de anarchisten Juan Flores, Nataly Casanova en Enrique Duran.

Terwijl in Argentinië, waar de pijn en woede nog heerst na de dood (moord op) van onze kameraad Santiago Morales en de politiemoord op Mapuche leider Rafael Nahuel, de regering haar grondgebied militariseert in voorbereiding op de volgende G20 summit.

Terwijl in Brazilië de repressieve operatie Operation Erebo anarchisten probeert tegen te houden in hun strijd door kameraden, anarchistische ruimtes en bibliotheken te beschuldigen van brandaanslagen tegen partijhoofdkantoren, politie bureaus en andere instituties.

Van de waardigheid van de gevangenen in Bulgarije, tot de brandende auto’s in Frankrijk en de oproep tot actie in de Czechische Republiek. Van Belarus tot Australië, van Mexico tot België en Duitsland. Van Bolivia tot het V.K., Finland, Rusland, Indonesië, Spanje en de hele wereld; worden de verlangens naar vrijheid uitgedrukt, geroepen, voorbereid en uitgevoerd zonder bazen of machtsstructuren. Zo opent zich de weg naar anarchie, hier en nu!

Dat is waarom December nog steeds een uitnodiging is voor opstandige communicatie via de wilde hitte van offensieve actie tegen macht.

Voor al onze gevangen en vervolgde kameraden. Voor iedereen die opstaat, actie onderneemt, door de structuren en vertegenwoordigers van dominantie aan te vallen.

Moge de solidariteit met onze kameraden actie worden. Moge de herinneringen van Sebastian Oversluij en Alexandros Grigoropoulos barricades laten oplaaien en het vuur aanwakkeren tegen de macht en zijn verdedigers.

Laat de vijand de revolte voelen in elke buurt, in elke cel en in elke hoek.

Voor een Zwarte Decemeber, leve de anarchie!

—–

In English:

Source: https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/11/30/worldwide-call-for-a-black-december/

Received and translated by Insurrection News on 01.12.17:

With the anarchist Sebastián Oversluij in our memory, four years since his death in combat in Chile during an attempted bank expropriation in December 2013.

With swollen hearts, remembering the anarchist comrade Alexandros Grigoropoulos, seven years since he was murdered in Exarcheia, Greece by police bullets in the year 2008.

For a Black December!

While democratic and civilized totalitarianism advances, expanding its control and surveillance mechanisms, devastating territories, attacking liberated spaces and hunting down insurgents throughout the world, imposing punishments and long sentences of imprisonment against the enemies of domination.

While in Italy our comrades are launching blasphemous attacks against the judges and reaffirming their anarchist convictions during the trial by the repressive operation Scripta Manent.

While thousands of prisoners in struggle are mobilizing in Greece in response to the attempts of the power to asphyxiate prisoners with a new penitentiary code.

While in Chile the power tries to strike its blow of revenge demanding long sentences in the trial against the anarchists Juan Flores, Nataly Casanova and Enrique Durán.

While in Argentina where you can still feel the rage and pain from the murder of comrade Santiago Maldonado, and then the police murdered the Mapuche warrior Rafael Nahuel while the government militarizes its territories in preparation for the next G20 summit.

While in Brazil, police intelligence tries to halt the anarchist struggle via Operation Erebo, accusing comrades, anarchist spaces and libraries of being behind the beautiful incendiary flashes that in recent years have spread in an intentional way against political party headquarters, police barracks and various power structures.

While all this is happening, in various parts of the globe anarchic minds explore practical and offensive responses to the constant aggression that represents the very existence of power and authority.

From the dignity of the prisoners struggling in the prisons of Bulgaria, to the burning cars in France and the call to action in the Czech Republic. From Belarus to Australia, from Mexico to Belgium and Germany. From Bolivia to the United Kingdom, Finland, Russia, Indonesia, Spain and the whole world, the yearnings for freedom are expressed, shouted, conspired and acted upon without bosses or hierarchies, opening the way to anarchy here and now.

That’s why December continues to be an invitation for insurgent communication via the wild heat of the offensive action against power.

For all our imprisoned and persecuted comrades. For all those that rise up and take action against domination by attacking their structures and their representatives.

May solidarity with our comrades become action. May the memory of Sebastián Oversluij and Alexandros Grigoropoulos ignite barricades and feed fires and explosions against power and their defenders. Let the enemy feel the siege of revolt in every neighbourhood, in every cell and on every corner.

For a Black December, long live anarchy!