Agitatie over zaak Mitch Henriquez, arrestatie op verdenking opruiing /English translation added

(Scroll down for English:)

Bron: https://autonomendenhaag.wordpress.com/

Gisteravond is er een kameraad opgepakt in de Haagse Schilderswijk op verdenking van het verspreiden van een pamflet over de zaak Mitch Henriquez.  Hij word verdacht van opruiing en wordt vanmiddag in verzekering gesteld. Op het moment wordt hij vastgehouden in het politiebureau de Heemstraat  (situatie 16 december).

21 december is de uitspraak tegen de agenten die Mitch Henriquez twee jaar geleden dood wurgden. Nu er teksten over worden verspreid lijkt de politie elke mening over de zaak de kop in te willen drukken. Het is niet de eerste keer dat anarchisten worden verdacht van opruiing. Eerder gebeurde dit ook al vanwege een anarchistische muurkrant.

De rechters zullen ons niet beschermen tegen de politie. Alleen wij zelf kunnen dat doen! We willen onze kameraad vrij.

Solidariteit en woede!

(lees verder, daar vind je de tekst van het pamflet)

Dit is de tekst van het pamflet dat de kameraad hielp verspreiden toen hij werd opgepakt:

Agitatie in de Schilderswijk: De zaak Mitch Henriquez. Een analyse van de rechtszaak en een oproep tot verzet

De afgelopen week hebben anarchisten duizenden pamfletten huis aan huis en op straat verspreid in de Haagse Schilderswijk met met de titel ‘De zaak Mitch Henriquez. Een analyse van de rechtszaak en een oproep tot verzet.’ Ook werden er posters geplakt en leuzen gespoten. De aankomende tijd zullen er nog duizenden pamfletten worden verspreid. Hieronder de tekst van het pamflet:

De zaak Mitch Henriquez. Een analyse van de rechtszaak en een oproep tot verzet.

Vorige maand stonden de agenten die Mitch Henriquez twee jaar geleden dood wurgden voor de rechter. Gelijk na de dood van Mitch Henriquez was het voor de meeste wel duidelijk; Mitch was op brute wijze vermoord door een groep agenten. Niet voor niets kwamen zoveel mensen, dagen lang, in opstand tegen de politie. De rechtszaak duurde vijf dagen. Dit is een analyse van de rechtszaak; een zaak waarbij agenten worden gedekt door de staat in de vorm van de Officier van Justitie die een veroordeling zonder straf eiste.

Na veel aandringen startte het Openbaar Ministerie een onderzoek om de agenten te vervolgen. De Rijksrecherche leidde het onderzoek, maar in de rechtbank bleek dat zij dat zeer slecht hadden gedaan. De familie van Mitch moest zelf met videobeelden komen die van goede kwaliteit waren. Later bleek het OM die beelden al in bezit te hebben ten tijde van het onderzoek, maar niet aan het onderzoeksdossier te hebben toegevoegd. Dit is slechts een voorbeeld van hoe ‘serieus’ de Rijksrecherche en daarmee het OM het onderzoek nam. Wat ook relevant is, is dat de agenten die verdacht zijn van de moord geen enkele dag hebben vast gezeten. Ze konden vrij met elkaar communiceren na de moord en hebben dezelfde advocaat. Zo konden ze hun verklaringen op elkaar afstemmen.

De anonieme, verdachte agenten werden tijdens de rechtszaak ondervraagd. Ze verklaarden dat ze zich bedreigd voelde doordat Mitch als grap zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Uit verklaringen en uit hun eigen rapportage bleek dat het voor de politie duidelijk was dat het om een grap ging. Ook volgens het OM logen ze over de dreiging van een wapen en gebruikten ze onnodig, en buitensporig veel geweld. Ondanks dit alles eiste het OM een veroordeling voor mishandeling zonder dat de agenten gestraft worden. Omdat de agenten zo’n slechte tijd zouden hebben gehad na de moord en omdat twee onderzoekers, in tegenstelling tot andere onderzoekers, als mogelijkheid zagen dat Mitch overleden is door een acuut stress syndroom. Een acuut stress syndroom is echter niet vast te stellen na iemands dood en zal nooit zijn opgetreden zonder het gebruik van extreem geweld door de politie. Hoe het ook gebeurd zou zijn, Mitch kwam om het leven door het geweld van de politie. Dood door de schuld van de politie, niets minder.

Om de zaak te begrijpen is het nodig om te zien dat alle instanties die meewerken aan deze zaak instanties zijn van de staat. Het OM, de Rijksrecherche, de rechters, allen dienen zij de staat. Hoe de zaak ook wordt beoordeeld door deze instanties; de politie als handlangers van de staat word door hen allen beschermd, omdat zij onderdeel zijn van diezelfde staat. Niet voor niets gingen de agenten die Rishi in zijn nek schoten vrijuit en eist het OM nu geen straf. Van al deze instanties hoeven wij geen gerechtigheid te verwachten, noch moeten we daar onze hoop op vestigen. Politiegeweld is een onderdeel van de staat die ons dagelijks onderdrukt. Geen rechter zal dit veranderen, ook niet wanneer de rechters op 21 december uitspraak doen. Daarom moeten we zelf in opstand komen. Met de moorden op Rishi Chandrikasing, Ihsan Gürz en Mitch Henriquez nog vers op het netvlies weten we een ding zeker; Als we zelf niets doen kunnen wij de volgende zijn.

De rechters zullen ons niet beschermen tegen de politie. Alleen wij zelf kunnen dat doen!

Overgenomen van https://autonomendenhaag.wordpress.com/2017/12/16/kameraad-gearresteerd-op-verdenking-opruiing-in-de-schilderswijk/ en https://autonomendenhaag.wordpress.com/2017/12/14/agitatie-in-de-schilderswijk-een-analyse-van-de-rechtszaak-en-een-oproep-tot-verzet/

*********

In English:

Comrade arrested on suspicion of incitement in Schilderswijk

Yesterday evening a comrade was arrested the Schilderswijk in The Hague. He was arrested for allegedly spreading a pamphlet about the Mitch Henriquez case. He is being accused of incitement and will be remanded in custody this afternoon. At this moment he is being held in the police station on De Heemstraat.

On the 21st of December the court will reach a verdict on the two cops who strangled Mitch Henriquez to death two years ago. Now that various texts about the case are circulating, the cops seem to want to suppress any opinion about the case. This is not the first time anarchists are suspected of incitement. Last year a comrade was charged for pasting an anarchist wallpaper.

The judges won’t protect us from the police. Only we can do this! We want to see our comrade free!

Solidarity and rage!

The text of the pamphlet:

The Mitch Henriquez case. An analysis of the courtcase and a call-out for resistance.

Last month the two cops who strangled Mitch Henriquez to death two years ago went on trial. Immediately after the death of Mitch Henriquez it was clear to most people that he had been brutally murdered by a group of cops. For days a revolt raged in the Schilderswijk neighbourhood of The Hague and the police were attacked. The court case lasted for five days. This is an analysis of the court case; a court case in which the cops are being protected by the state, represented by the Officer of Justice who demanded a conviction without punishment.

After a lot of pressure the State Prosecution started an inquiry to prosecute the officers involved in the murder. During the court case it was clear the inquiry had not been done properly. Mitch’s family had to provide high quality video evidence themselves. Later it surfaced that the public prosecutor was already in possession of the same video’s but did not add them to the case file as evidence. This is just an example of how ‘seriously’ the public prosecution treated the inquiry. What also is relevant is that the cops who are suspected of the murder haven’t spent a single day in jail. They could communicate freely with one another and have the same lawyer. Therefor they could adjust their statements to one another’s.

The suspected cops are still anonymous. During the court case they declared that they felt threatened even before Mitch joked about having a weapon. From their statements it was clear that the police knew Mitch was joking. According to the public prosecution they lied about the potential threat posed by a weapon and therefore used unnecessary force. Despite this the prosecution demanded a conviction without punishment. They claimed that the cops had already endured enough in the past two years and because two researchers claimed that Mitch died due to a high amount of stress instead of chocking to death. The so called ‘stress syndrome’ presented as the cause of death cannot be determined as the cause after death, and would never have occurred if the police had not used excessive force. Whatever happened, Mitch would not have died if the police had not intervened. Mitch died at the hands of the police, nothing else.

To understand this court case it is necessary to see that al the institutions who have worked on this case are state institutions. The public prosecutor, the state investigators, the judges, they all serve the state. However these institutions treat this case it is obvious that the cops, who also serve the state, will be protected. It is no coincidence that the cop who shot 17 year old Rishi was acquitted and that the public prosecution is not demanding a punishment for the cops who killed Mitch. We shouldn’t expect justice from any of these institutions, nor should we put our trust in them or base our hope on them. Police violence is part of the state that oppresses us daily. No judge will change this, not even when a verdict is reached on the 21st of December. Therefor it is up to us to revolt. With the murders on Rishi Chandrikasing, Ihsan Gurz and Mith Henriquez still fresh in our memories we know on thing for sure; if do not do anything we could be next.

The judges will not protect us from the cops. We can only do this ourselves!

Source: https://autonomendenhaag.wordpress.com/2017/12/16/comrade-arrested-on-suspicion-of-incitement-in-schilderswijk/